СТЕННА НАСТИЛКА МОДУЛ

Хетерогенната ПВЦ облицовка се състои от експлоата- ционен слой и основен долен слой. Тази облицовка се произвежда на ленти с ширина 1500 мм и има полиурета- ново покритие, което осигурява лесно почистване, нама- лява разходите за поддръжка и осигурява устойчивост против микроорганизми. Тя е водоустойчива благодаре- ние на специализираната си структура.

Предназначена е за вътрешно облицоване на стени в об- ластта на битовото и търговско строителство и леката промишленост.

Намира основно приложение в болници, санаториуми, клиники, училища, хотели, ресторанти, обществени кухни, кораби.